Михаило Чанак | 1932

БИОГРАФИЈА

На
Архитектонском факултету у Београду дипломирао 1957, стекао звање магистра наука 1975. и докторирао 1984. године. Од 1957. запослен је у Центру за становање Института за испитивање материјала СР Србије, док од 1986. до 1990. службује као управник Института за архитектуру и урбанизам Србије. Био је научни саветник, потпредседник Управног одбора и Научног већа овог института.

Са архитектом Милошем Чанком основао је приватни биро  АРД" (Architectural Research & Design) 1991. године.

Још на самом почетку студија са четворицом колега, оснива групу  Београдских пет", која на јавним архитектонским конкурсима тог времена осваја бројне откупе и награде. Рад Групе посебно обележавају реализације две стамбене зграде у блоку 21 на Новом Београду, те насеља Лиман 1 и Лиман 2 у Новом Саду. Освајање прве награде на конкурсу за насеље Кнежевац-Кијево и потоња дугогодишња реализација (са А. Ђокићем, 1971-84) означава и нову фазу ауторовог испитивања архитектонске форме, у којој се тежиште са иницијалног минимализма новобеоградских зграда преноси на њен позномодернистички и постмодернистички варијетет.

Од 1983. посвећује се педагошком и научно-истраживачком раду, водеи међу будућим студентима популарни  Припремни курс за студенте архитектуре" и бавећи се проблематиком вредновања квалитета у становања и стамбеној изградњи. Доцније, задире иу експерименталне аспекте струке истражујући и пројектујући "урбану вернакуларну архитектуру", како је именује.

Члан је Академије архитектуре Србије од 2006. године.

Извор: ААС (Академија архитектуре Србије) 


BIOGRAPHY

Graduated on faculty of architecture in 1957, earned his Master of Science in 1975 and Ph.D. in 1984. Employed from 1957. at the Center for Housing Institute for Material Testing SR Serbia, and since 1986. to 1990. served as a manager of the Institute for Architecture and Urban Planning of Serbia. He was a scientific advisor, Vice President of the Management Board and the Scientific Council of the Institute.

With architect Milos Canak he opened a private office „ARD” (Architectural research and design) in 1991.

Evan at the beginning of his faculty he forms with his 4 colleagues a group „Belgrade five”, which on public architectural competitions of that time wins a lot of repurchases and prizes. Groups work is especially marked with realizations of two residential buildings in block 21 in New Belgrade, and in settlements Liman 1 and Liman 2 in Novi Sad. Wining the first prize on competition for a settlement Knezevac-Kijevo and a years long realization (with A. Djokic, 1971-84) marks a new faze in authors examinations of architectural form, in which the focus of minimalistic New Belgrade buildings passes on its late modernist postmodern variety.

From 1983 he dedicates himself to teaching and scientific research, leading for future students a very popular „Preparatory course for students of architecture“ , and addressing the issue of the quality of the housing and residential construction. Later on, he starts with experimental aspects by researching and projecting „Uranvernacular architecture“, as he names it.

He is a member of Architectural academy of Serbia from 2006. year.

Source: AAS (Architectural academy of Serbia)

Превод: Јелена Степановић, апс. архитектуре

01 | Р Е А Л И З А Ц И Ј Е | R E A L I S A T I O N 

01 | Леонид Ленарчич, Милосав Митић, Иван Петровић и Михаило Чанак | Стамбена зграда П+10 | Блок 21, Нови Београд | 1960-65
01 | Leonid Lenarcic, Milosav Mitic, Ivan Petrovic and Mihailo Canak | Residental building P+10 | Block 21 | New Belgrade | 1960-65

02 | С Н И М Ц И   П Р Е Д А В А Њ А | L E C T U R E   T A P E S

03 | O С Т А Л И   С Н И М Ц И | O T H E R   T A P E S 

04 | И Н Т Е Р В Ј У И | N T E R V I E W S 

05 | О С Т А Л Е  З А Н И М Љ И В О С Т И  | O T H E R   I N T E R E S T I N G   S T U F F

Make a Free Website with Yola.